Privacyverklaring Alphabet Used Cars

De hoge eisen die u van ons verwacht ten aanzien van onze producten en diensten vormen voor ons de richtlijn hoe wij om moeten gaan met uw (persoons)gegevens. Wij streven ernaar de basis te leggen en te behouden voor een vertrouwens relatie  met onze (potentiële) klanten, partners en mobiliteitsgebruikers. We hechten veel waarde aan de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. Daarom zullen wij uw gegevens zorgvuldig verwerken en gebruiken voor specifieke doeleinden, die overeenstemmen met de door u gegeven toestemming en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring van Alphabet Belgium Long Term Rental N.V. beschrijft in de volgende paragrafen hoe we persoonlijke gegevens van onze klanten en potentiële klanten verzamelen, verwerken en gebruiken voor deelname aan onze online autoveilingen en het kopen van onze gebruikte auto's.

Voor meer informatie over hoe Alphabet uw persoonlijke gegevens verwerkt, beschermt of hoe u een beroep kunt doen op uw individuele rechten en om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, enz., klik hier voor de uitgebreide privacyverklaring van Alphabet.

Wie is verantwoordelijke voor de gegevensbewerking?

Zoals gedefinieerd in de algemeen geldende privacy wetgeving is Alphabet Belgium Long Term Rental N.V., gevestigd op Ingberthoeveweg 6, 2630 Aartselaar (hierna Alphabet en/of wij en/of ons), verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Wanneer verzamelt en verwerkt Alphabet persoonlijke gegevens?

Alphabet verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

Wij vragen u vriendelijk om ons te helpen om uw gegevens up-to-date te houden door ons op de hoogte te houden van wijzigingen in uw (contact)gegevens of voorkeuren.

Welke gegevens kunnen over u worden verzameld?

De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen worden verzameld via de verschillende services of contact kanalen zoals beschreven in deze privacyverklaring:

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

De gegevens die zijn verkregen in het kader van het sluiten van een contract of het verlenen van diensten worden verwerkt voor de hieronder vermelde doeleinden. Een uitleg over het toepassingsgebied van de beschikbare rechtsgrondslag vindt u hier.

A. Naleving van contractuele verplichtingen binnen de contractuele overeenkomst voor het kopen en aanschaffen van gebruikte auto's (Article 6, Paragraph 1, b) AVG)

Alphabet en Alphabet-partners verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens in het kader van deelname aan online veilingen om aangeboden gebruikte auto's te kopen, waaronder:

Met betrekking tot alle aspecten van contractbeheer of het omgaan met een probleem, nemen we contact met u op zonder afzonderlijke toestemming, bijvoorbeeld schriftelijk, telefonisch, per koeriersdienst, per e-mail, afhankelijk van de contactgegevens die u hebt opgegeven.

B. Productkwaliteit, onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten
(Article 6, Paragraph 1 f) AVG)

Alphabet Belgium Long Term Rental N.V. gebruikt de gegevens die zijn verkregen als gevolg van de levering van diensten door Alphabet of Alphabet-partners in een gedepersonaliseerde vorm om de kwaliteit van producten en diensten te garanderen, evenals voor onderzoek en ontwikkeling. "Gedepersonaliseerd" betekent dat de gegevens niet langer rechtstreeks naar u kunnen worden herleid.

Deze verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Alphabet om te voldoen aan de hoge verwachtingen van onze klanten met betrekking tot hoogwaardige producten en diensten en rekening houdend met de wens van de klant om nieuw ontwikkelde, innovatieve oplossingen te hebben. Om uw belangen te beschermen - naast de-personalisatie - worden waar nodig aanvullende beveiligingsmaatregelen en -controles geïmplementeerd, bijvoorbeeld strikte beperkingen voor gegevenstoegang, beperkingen in het gebruik van gegevens, beveiligingsmaatregelen, bewaartermijnen, en principes van de gegevenseconomie, zoals uitsluitend het verzamelen van relevante gegevens.

C. Klantenservice
(Article 6 Paragraph 1 b, f) AVG)

Alphabet gebruikt uw persoonsgegevens voor contractbeheer gerelateerd tot de verkoop van tweedehandsauto's of voor het afhandelen van verzoeken die u hebt ingediend. Met betrekking tot alle aspecten van contractbeheer of het omgaan met een probleem, nemen we contact met u op zonder afzonderlijke toestemming, bijvoorbeeld schriftelijk, telefonisch, per koeriersdienst, per e-mail, afhankelijk van de contactgegevens die u hebt opgegeven.

We nemen ook in zorgvuldig overwogen gevallen contact met u op met promotionele communicatie als en voor zover aan de vereisten in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming is voldaan en u zich volledig bewust bent van uw recht van bezwaar dat u geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens. ten behoeve van schriftelijke communicatie.

Alphabet verwerkt ook uw persoonlijke gegevens op deze basis om uw ervaring met Alphabet Customer Care te optimaliseren, b.v. om u correct te identificeren als u contact met ons opneemt.

D. Marketing doeleinden en marktonderzoek
(Article 6, Paragraph 1 a) AVG)

Voor zover en enkel indien u afzonderlijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunnen uw persoonlijke gegevens worden gebruikt in overeenstemming met de reikwijdte die wordt beschreven in de toestemmingsverklaringen, bijvoorbeeld voor promotionele doeleinden (geselecteerde aanbiedingen van producten en diensten), markt en klant feedbackonderzoek en met uw afzonderlijke geselecteerde Alphabet-partners. Details zijn opgenomen in de respectieve toestemmingsverklaring, die u op elk moment kunt intrekken.

In de regel vindt gegevensverwerking voor promotionele doeleinden plaats in de EU; in geen geval worden persoonsgegevens doorgegeven aan een land buiten de EU voor promotionele communicatie of marktonderzoek.

E. Naleving van wettelijke verplichtingen waaraan Alphabet is onderworpen
(Article 6, Paragraph 1 c, f) AVG)

Alphabet zal ook persoonsgegevens verwerken als dit wettelijk verplicht is. Dit kan het geval zijn bij bv het naleven van de anti-witwasweteving.

Verzamelde gegevens worden ook verwerkt in het kader van het waarborgen van de werking van IT-systemen. Dit omvat de volgende activiteiten:

Verzamelde gegevens worden ook verwerkt in het kader van intern nalevingsbeheer, waarbij we bijvoorbeeld controleren of u in voldoende mate op de hoogte bent gebracht in het kader van het sluiten van een contract en dat de Alphabet-partner aan alle wettelijke verplichtingen heeft voldaan.

Alphabet is onderworpen aan een groot aantal andere wettelijke verplichtingen. Om aan deze verplichtingen te voldoen, verwerken wij uw gegevens in de mate dat dit vereist is en geven deze, indien nodig, door aan de verantwoordelijke autoriteiten in het kader van wettelijke meldingsplichten.

We verwerken uw gegevens ook in het geval van juridische conflicten als het juridische conflict de verwerking van de gegevens noodzakelijk maakt.

F. Gegevensoverdracht binnen de BMW Group

Alphabet is een bedrijf van de BMW Group. In sommige gevallen sturen we uw gegevens na een zorgvuldige controle door naar andere bedrijven van de BMW Group, die vervolgens verantwoordelijk zijn voor de verdere verwerking. Een dergelijke gegevensoverdracht kan plaatsvinden onder de volgende omstandigheden en voor de volgende doeleinden:

Houd er rekening mee dat dit geen volledige of definitieve lijst is van de gegevensoverdracht binnen de BMW Group, maar alleen voorbeelden die bedoeld zijn om de gegevensoverdracht transparanter te maken.

Voor administratie- en factuurdoeleinden in het geval Alphabet voertuigen namens een BMW Group-bedrijf veilt.

G. Gegevensoverdracht naar geselecteerde derde partijen

Gegevens worden onder meer doorgestuurd naar de volgende partijen, indien en voor zover is voldaan aan de hiervoor vereiste eisen in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming:

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

In overeenstemming met artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bewaren we uw gegevens alleen zolang als nodig is voor de respectieve doeleinden waarvoor we uw gegevens verwerken. Gegevens die voor een aantal doeleinden worden verwerkt, worden automatisch verwijderd of opgeslagen op een wijze waardoor er geen onmiddellijke conclusies over uw persoon kunnen worden getrokken zodra de laatste specifieke taak is uitgevoerd. Om ervoor te zorgen dat al uw gegevens worden verwijderd in overeenstemming met het principe van gegevensminimalisatie en artikel 17 van de AVG, heeft Alphabet een intern verwijderingsconcept ontwikkeld. De fundamentele principes waarmee dit verwijderingsconcept de verwijdering van uw persoonlijke gegevens beoogt, worden hieronder beschreven.

Gebruik voor naleving van een contract

Om aan contractuele verplichtingen te voldoen, kunnen gegevens die van u zijn verkregen, worden bewaard zolang het contract van kracht is en - afhankelijk van de aard en omvang van het contract - tot 10 jaar na dit punt om te voldoen aan wettelijke vereisten voor bewaring en om duidelijkheid te verschaffen over eventuele vragen of claims na het einde van het contract.

Bovendien zijn er contracten voor de levering van producten en diensten waarvoor langere bewaartermijnen nodig zijn, zie ook "Gebruik voor de beoordeling van claims" hieronder.

Gebruik voor het beoordelen van claims

Gegevens die naar onze mening nodig zijn om claims tegen ons te beoordelen en af te wenden of om een strafprocedure in te stellen of claims tegen u, ons of derden in te stellen, kunnen door ons worden bewaard zolang een overeenkomstige procedure kan worden gestart.

Gebruik voor klantenservice en marketingdoeleinden

Voor klantenservice en marketingdoeleinden kunnen de van u verkregen gegevens 3 jaar worden bewaard, tenzij u deze gegevens wilt verwijderen en er geen contractuele of wettelijke bewaarvereisten zijn die dit verzoek tot verwijdering verhinderen.


Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunt u het beste contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Alphabet Used Cars
Alphabet Belgium Long Term Rental N.V.

Tel: +32 3 495 55 90
E-mail: used.cars@alphabet.be

Alphabet Belgium Long Term Rental N.V.
Data Protection
Ingberthoeveweg 6, 2630 Aartselaar, Belgium
E-mail: contact.privacy@alphabet.be

Alphabet kan deze kennisgeving indien nodig wijzigen of bijwerken (laatste update 18 juni 2020)

________________________________________

Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

We verwerken uw gegevens alleen als dit is toegestaan door een toepasselijke wettelijke regeling. Wij zullen uw gegevens met name verwerken op basis van artikel 6 en artikel 9 van de AVG en op basis van toestemming in overeenstemming met artikel 7 van AVG. Hier zullen we de verwerking van uw gegevens baseren op, onder andere, de volgende wettelijke principes. Houd er rekening mee dat dit geen volledige of sluitende lijst is van de juridische principes, maar alleen voorbeelden die bedoeld zijn om de juridische principes transparanter te maken.